ขอแสดงความยินดีกับ
ผช.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๑ (๒.๖๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
ผช.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐ์สังข์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๒ (๑.๘๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๒ (๑.๘๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๓ (๑.๖๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.มงคล เอกพันธ์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๔ (๑.๔๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๔ (๑.๔๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดวงดาว ภูครองจิตร เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๕ (๑.๒๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.สุติมา ฮามคำไพ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๕ (๑.๒๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๖ (๑.๐๐)

ค้นหา

R - CODEWEBSITE
ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


QR CCode

ปฏิทิน

March 2019
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
024433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
53
99
24167
528
249
24433

Your IP: 54.82.99.169
2019-03-27 06:17

ข่าวสารน่ารู้

ข่าววิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่องแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
1.ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท่องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณ๊ศึกษา ชุมชนท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ งบประมาณ 61,800 บาท
2. รูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์ งบประมาณ 167,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

{AG}TRM{/AG}

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ 1 - 5
ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562

- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- เรื่อง กสทช.มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ฯลฯ ##กสทช.
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 8 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ## สำนักวิจัย สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ##วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
- เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ข่าววิจัยประจำเดือนธันวาคม 2561

รับรองหลักสูตร

ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา


Accounting

ข่าววิจัยประจำเดือนสิงหาคม 2561

เรื่องเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ## คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
เรื่องขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ ##มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ วิจัย" ประจำปี 2562 ##มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand 2018 (the 6th Thailand international Nanotechnology Conference 2018) ##สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561)
- เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561##มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ##คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศูนย์บริการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ##มหาวิทยาลัยพะเยา (ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
-  เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ##บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- เรื่องขอเชิญชวนส่งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561 ##ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2561 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าววิจัยประจำเดือนมิถุนายน 2561

- เรื่องขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561##คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เรื่องขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมนานาชาติ ##มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  เรื่องโครงการอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2561##มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ## มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม -กันยายน 2561) ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้ารวมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู็เพื่อการพัฒนาคูณภาพมาจรฐานการศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) ##มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เรื่องการขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ## ม.ราชภัฏอุดรธานี

ข่าววิจัยประจำเดือนกรกฎาคม 2561

- เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSSR) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ##สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- เรื่องขอเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ FMS พันธกิจสัมพันธ์สร้างสรรค์เพื่อสังคม ## คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 17 ## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (ระยะเวลาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Higher Education for All Surviving in Times of Change ##มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภายในวันที่ 1 สิงหาคม -วันที่ 15 กันยายน 2561)
- เรื่อง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาต ครั้งที่ 6/2561 ##วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561)

ข่าวงานวิจัย

- เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง new
- เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยในยุค 4.0 Plus" จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ new
- เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย new


แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


SAR1