เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับดีเด่น (SCOPUS)
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับดีเด่น (SCOPUS)
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ

ค้นหา

ข่าวสารน่ารู้

- ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564

Written by Super User On Tuesday, 15 June 2021 08:57

- เรื่อง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ TCI และข้อมูลประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (193)
- เรื่อง การแจ้งการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอได้เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the ioth iCADA 2021-SSIS) ##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (194)

- ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564

Written by Super User On Tuesday, 15 June 2021 08:58

- เรื่อง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ TCI และข้อมูลประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (193)
- เรื่อง การแจ้งการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอได้เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the ioth iCADA 2021-SSIS) ##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (194)
- เรื่องผลลัพธ์ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาในการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศสประจำปีพศ. 2565 - 2566 ##กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (201)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม FIT Smart Farm innovation Contest 2021 ##คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร (222)

- ข่าวประจำเดือนเมษายน 2564

Written by Super User On Thursday, 08 April 2021 09:59

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (121)
- เรื่อง ขออนุเคราะห์ในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021- Social Sciences and Interdisciplinary Studies : The 10 th ICADA 2021 - SSIS##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (122)
- เรื่อง เปิดรับสมัครทุนงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ MEXT - The Nuclear Research Exchange Program FY 2021 (123)
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร (124)
- เรื่อง เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 ##บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (125)

- ข่าวประจำเดือนกันยายน 2563

Written by Super User On Friday, 11 September 2020 20:09

เรื่องขอความร่วมมือและส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 ##มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (338)
- เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 14 ##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (352)
- เรื่องเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (353)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี Eastern(UMT Ploy journal ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ##มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (365)

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Written by Super User On Tuesday, 04 February 2020 09:42

1.เรื่องขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 " (Regional Research Expo 2020)##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (054)
2. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 (RDI for Disruplive Education :การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) ##สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (055)
3.เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) (056)
4.เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (067)
5.เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม##สมาคมส่งเสริมการวิจัย (068)
6. เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ##คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (073)
7. เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (095)
8. เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ##คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (099)

9. เรื่องเปิดรับบทความเพื่อสิ่งพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (079)
10. เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (078)

 

 

- ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563

Written by Super User On Thursday, 01 October 2020 14:00

- เรื่องแจ้งการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมศิลปศาสตร์วิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และขยายกำหนดการรับบทความ ##ฝ่ายงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (380)
- เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ##สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวจ. (385)
- เรื่องเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 9 (The 9 th asia Udergraduate Conference on Computing : AUC2 ) ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (388)
- เรื่องการเผยแพร่วารสาร ##วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (389)
- เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงานวิจัยบทความวารสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ##ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (535)
- เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 นานาชาติครั้งที่ 3 ##คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (382)
- เรื่องงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 17 ##มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (392)
- เรื่องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (393)
- เรื่องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร. อีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (394)
- เรื่องมอบทุนการศึกษาระดับคณาจารย์ ##มหาวิทยาลัยสยามและบัณฑิตวิทยาลัย (401)

- ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Written by Super User On Tuesday, 03 November 2020 08:34

- เรื่องขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาคครั้งที่ 7 ##วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น (409)
- เรื่องการเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRIIS สำหรับ FUNDAMENTAL FUND ประจำปีงบประมาณพศ. 2565 ##สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (560)
- เรื่อง การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ##มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (423)
- เรื่องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ##คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (433)
- เรื่องเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ##สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ (436)

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2563

Written by Super User On Monday, 13 January 2020 10:47

1- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 ##คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลันเรศวร (001)
2- เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ##สวทช (010)
3
เรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ##บัณฑิตวิทยาลัย (020)
4
เรื่องการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ##บัณฑิตวิทยาลัย (028)
5
- เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ##สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (034)

 

 

 

 

-ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563

Written by Super User On Monday, 01 June 2020 13:43

เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ ##คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (228) เป็นโครงการเดิมที่ยกมาจากวันที่30 เดือนมีนาคม 2563
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ##กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (206)
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ##พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ 2542 (204)
เรื่องขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (202)

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563

Written by Super User On Wednesday, 04 March 2020 13:42

- ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่ 7 ##สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (117)
-ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมงาน โครงการ การ ประชุมวิชาการ แนะนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ##สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (118)

- ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (119)
- ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ##มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (120)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่ง บทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ##สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (121)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจรรยาธรรมและการวิจัยในมนุษย์ ##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (122)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (124)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)(137)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 4 ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (138)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of psychiatry ##world psychiatric association (WPA) (139)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจะยึดทำการวิจัยในมนุษย์##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (140)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (141)


- ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563

Written by Super User On Monday, 03 August 2020 10:33

- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์และ nida Case Research journal ## สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (292)
- เรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยานิพนธ์และเทคโนโลยี ## สำนักบริการและเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจตุจักร (293)
- เรื่องการส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการไทยเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ## มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (289)
- เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อรับบริการทาง
วิชาการวิจัยและเทคโนโลยีครั้ง ที่ 27 พศ. 2563 ## มูลนิธิโทเรเพื่อจัดการแข่งขันประเทศไทย (290) - เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายนและชอบที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ## วิทยาลัย สันตพล (291)
- เรื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติดนตรีอีสานครั้งที่ 8 ## มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร (294)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลครั้งที่ 11 ## เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (299)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความและวารสาร ASEAN journal of open and drstance Learning ## มหาวิทยาลัยโกธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของ 4 ประเทศ (302)
- เรื่องขอเชิญส่งเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (308)
- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่าประจำปี 2563 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (322)

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

QR - CODE WEBSITE ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

R - CODEWEBSITE
ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


QR CCode

218265
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
24
61
218020
739
832
218265

Your IP: 54.161.98.96
2022-01-25 15:06