เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ

ค้นหา

R - CODEWEBSITE
ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


QR CCode

ปฏิทิน

December 2019
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
052783
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
158
1004
50533
1004
4578
52783

Your IP: 3.229.122.219
2019-12-06 22:48

ข่าวสารน่ารู้

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562

- เรืองโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิต ประจำปี 2562 (The6th International Postgraduate Student Colloquium 2019) ##คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร(554)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี##คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (570)
- เรื่องทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2563 ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (572)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 "เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน##มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" (597)

ข่าววิจัยประจำเดือนกรกฎาคม 2561

- เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSSR) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ##สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- เรื่องขอเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ FMS พันธกิจสัมพันธ์สร้างสรรค์เพื่อสังคม ## คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 17 ## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (ระยะเวลาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Higher Education for All Surviving in Times of Change ##มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภายในวันที่ 1 สิงหาคม -วันที่ 15 กันยายน 2561)
- เรื่อง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาต ครั้งที่ 6/2561 ##วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561)

ข่าววิจัยประจำเดือนกันยายน 2561

- เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ##สมาคมส่งเสริมการวิจัย
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศูนย์วิจัย##มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- เรื่องขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food" ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ICMSIT ๒๐๑๙) ## คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- เรื่องงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันติพล##วิทยาลัยสันติพล
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ##มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1##คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ข่าววิจัยประจำเดือนมิถุนายน 2561

- เรื่องขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561##คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เรื่องขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมนานาชาติ ##มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  เรื่องโครงการอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2561##มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ## มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม -กันยายน 2561) ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้ารวมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู็เพื่อการพัฒนาคูณภาพมาจรฐานการศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) ##มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เรื่องการขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ## ม.ราชภัฏอุดรธานี

ข่าววิจัยประจำเดือนตุลาคม 2561

ข่าววิจัยประจำเดือนสิงหาคม 2561

เรื่องเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ## คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
เรื่องขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ ##มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ วิจัย" ประจำปี 2562 ##มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand 2018 (the 6th Thailand international Nanotechnology Conference 2018) ##สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561)
- เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561##มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ##คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศูนย์บริการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ##มหาวิทยาลัยพะเยา (ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561)
-  เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ##บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- เรื่องขอเชิญชวนส่งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561 ##ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2561 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562

- เรื่อง ขอมอบวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี##มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
- เรื่องประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint international Education Conference (JIEC 2019 ) The 8th PSU Education Conference & 4 th Inspirational Scholar Symposium(ISS) 2019 Growth Mindset ,Innovatve,and Integrated Work - Ready Education##มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 " ##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- เรื่องประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 
- เรื่องขอแจ้งขยายระยะเวลาและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I - SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ##มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- เรื่องขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม OpenHouse "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future"(ภาคเหนือ)##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562

- เรื่องขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่ เพื่อมหาชน ##กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่ เพื่อมหาชน ##กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เรื่องโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 ##สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
- เรื่องขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I - SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 และประชุมหารือแนวทางการดำำเนินงาน ##สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
- เรื่อง ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS 2019 ## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยรามงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ UUM ประเทศมาเลเซีย

 

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562

- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต# # สถาบันการศึกษาและงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต## สถาบันวิจัยและพัฒฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- การประชุมวิชาการ ## สมาคมไทยไอ โอทีหรือสมาคมไทยจำนวนมาก
- เข้าร่วมเชิญและส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานพนักงานประชุมวิชาการระดับคุณวัสัมพ ันสานสานวัชรหนังสือนฤมลหนังสือที่อเซียนครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ## อาศมโนธรรมวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเชิงเศรษฐกิจเชิงเศรษฐกิจการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ประกาศระดับมาตรฐานระดับชาติและระดับภูมิภาค # # สถาบันการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหนังสือให้คนรุ่นใหม่2/2562 ## ศูนย์ส่งเสริมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

- เรื่องการประชุมวิชาการ AUAP Aunual Conference ครั้งที่ 34 2019 ## มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชียและ (AUAP) - เรื่องการประชุมวิชาการวิชาการ AUAP Aunual Conference 349 ## มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและ (AUAP)

- เรื่องขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 # # มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการศึกษาวิจัยในด้านมนุษย์สังคมและพฤติกรรม # # สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม # # สมาคมส่งเสริมการวิจัย

นักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System ปีที่ 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น # # สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ข่าววิจัยประจำเดือนธันวาคม 2561

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562

- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- เรื่อง กสทช.มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ฯลฯ ##กสทช.
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 8 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ## สำนักวิจัย สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ##วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
- เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562

- เรื่องการเสนอขอรับงบประมาณงานวิจัยแบบบูรณาการ ประจำปีประงบประมาณ 2564##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ##สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ##ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาคสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ##สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่องการจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- เรื่องการเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องการประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562##สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ##คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562

ข่าววิจัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11##สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ##มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563##สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (623)
- เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" ##มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(630)
- เรื่องขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 ##วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (631)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ##วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(632)

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


SAR1