เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชนะเลิศ
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับรองชนะเลิศอันดับ 1
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับรองชนะเลิศอันดับ 1
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับรองชนะเลิศอันดับ 2
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 1
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 1
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 2
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 2
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 2
เป็นผู้ทำผลงานวิชาการที่ ผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุดในระดับชมเชยอันดับ 2

ข่าวสารงานวิจัย

- ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Written by Super User On Tuesday, 02 August 2022 08:51

- เรื่องการขยายเวลากำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA) “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. The National Institute of evelopment Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Online conference via ZOOM)เรื่องการขยายเวลากำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA) “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. The National Institute of evelopment Administration (NIDA), Bangkok, Thailand (Online conference via ZOOM)
- ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ##https://research-baac.reru.ac.th/ - เว็บไซต์ฝ่าวิจัยและบริการวิชาการ

 

- ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565

Written by Super User On Tuesday, 02 August 2022 08:53

-เรื่องเชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference The Professional Teaching and Studentin Engagement in Higher Education,Thailand ##ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เรื่องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- เรื่องเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยบทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- เรื่องเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ##สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565

Written by Super User On Thursday, 04 August 2022 10:00

- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน Km ในรูปแบบ on site และออนไลน์##สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอบรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (คบอ) นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน sdgs
- เรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อการจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564

Written by Super User On Tuesday, 15 June 2021 08:57

- เรื่อง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ TCI และข้อมูลประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (193)
- เรื่อง การแจ้งการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอได้เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the ioth iCADA 2021-SSIS) ##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (194)

- ข่าวประจำเดือนเมษายน 2564

Written by Super User On Thursday, 08 April 2021 09:59

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (121)
- เรื่อง ขออนุเคราะห์ในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021- Social Sciences and Interdisciplinary Studies : The 10 th ICADA 2021 - SSIS##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (122)
- เรื่อง เปิดรับสมัครทุนงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ MEXT - The Nuclear Research Exchange Program FY 2021 (123)
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร (124)
- เรื่อง เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 ##บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (125)

- ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564

Written by Super User On Tuesday, 15 June 2021 08:58

- เรื่อง ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ TCI และข้อมูลประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (193)
- เรื่อง การแจ้งการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอได้เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the ioth iCADA 2021-SSIS) ##สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (194)
- เรื่องผลลัพธ์ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาในการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศสประจำปีพศ. 2565 - 2566 ##กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (201)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม FIT Smart Farm innovation Contest 2021 ##คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร (222)

แผ่นที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

231103
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
25
44
230687
63
4710
231103

Your IP: 172.70.175.197
2022-10-04 08:17