เกี่ยวกับเรา

หน้าที่ของฝ่ายวิจัย

1. มีหน้าที่ในการศึกษาความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระดับภูมิภาค ระดับชาติ หน่วยงาน สถานประกอบการเพื่อทราบทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและจัดทำแผนพัฒนา
2. จัดทำแผนการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์คณะ
3. จัดทำงานวิจัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวม ชุมชน ทิ้งถิ่น และสังคม
4. จัดให้มีศูนย์บริการให้คำปรึกษาข้อมูลทางธุรกิจ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น บริการข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ 
5. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา การใช้อาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 
 
ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120 เบอร์โทรศัพท์ 0-4355-6168 เบอร์แฟกซ์ 0-4355-6168
231102
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
25
43
230687
62
4710
231102

Your IP: 172.70.116.136
2022-10-04 07:13