บุคลากรฝ่ายวิจัย

 

23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์

ประธานฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-4355-6168 อีเมลล์  @gmail.com
 m2 อาจารย์ อัจฉราภรณ์ จุาผาด       รองหัวหน้าายวิจัย                  
         
 m7  อาจารย์นุชศรา นันโท  อาจารย์ฝ่ายวิจัย    
 m9  อาจารย์ภัทริกา ชินช่าง  อาจารย์ฝ่ายวิจัย    
 m10  อาจารย์วรรณษา วังแสนแก้ว  อาจารย์ฝ่ายวิจัย    
 m11  อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ  อาจารย์ฝ่ายวิจัย    
  อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ อาจารย์ฝ่ายวิจัย    
 m8 นายธนทรัพย์ อนารัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.